Dostępność cyfrowa

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej OPPOJ.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione kryteria sukcesu:

  • 2.5.5 Rozmiar celu. Nie wszystkie elementy obsługiwane przez dotyk mają zapewniony minimalny rozmiar
  • 3.1.4 Skróty. Brak mechanizmu pozwalającego na sprawdzenie skrótów w ich rozwiniętej formie.
  • 3.1.5 Poziom umiejętności czytania. Większość opublikowanych treści nie posiada uproszczonego tekstu alternatywnego.
  • 3.1.6 Wymowa. Na stronie nie jest dostępny mechanizm, za pomocą którego można sprawdzić wymowę słów, których znaczenie jest niejasne w danym kontekście bez znajomości ich wymowy.
  • 3.3.5 Pomoc. Nie jest dostępna pomoc kontekstowa.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Drab, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 614-25-56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" zlokalizowane jest w budynku mieszczącym się na ogrodzonym placu zabaw przy ul. Jana Kochanowskiego 1 w Kozienicach. Na plac zabaw prowadzą 3 wejścia: od ulicy Radomskiej, od ulicy Parkowej oraz od ulicy Kochanowskiego. Do budynku prowadzi wejście na jego froncie od ulicy Kochanowskiego. Wejście z jednym schodkiem posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz poręcz. W przypadku zamknięcia drzwi można skorzystać z dzwonka, który znajduje się po lewej stronie drzwi. Po naciśnięciu dzwonka pojawi się pracownik obsługi.

Dla gości placu zabaw dostępna jest toaleta do której prowadzi wejście od strony kościoła. Wejście z jednym schodkiem posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz poręcz. Toaleta wyposażona jest w kabiny dla osób niepełnosprawnych.

Cały parter jest dostępny architektonicznie. Na piętro prowadzą wyłącznie schody. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem, na ul. Jana Kochanowskiego znajdują się parkingi. Żaden z parkingów przed budynkiem nie posiada miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe parkingi dla osób niepełnosprawnych znajdują się na terenie Urzędu Skarbowego przy ul. Parkowej 5 oraz 2 miejsca przy Urzędzie Miejskim z dojazdem od ulicy Kochanowskiego.

Na terenie placu oraz budynku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Nie posiadamy systemów naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz systemów urządzeń wspomagających osoby słabosłyszące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30 marzec 2021 10:13 Urszula Strzelczyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2024 13:58 Urszula Strzelczyk