Statut OPP "Ogród Jordadonwki" w Kozienicach (plik PDF) w załączniku.


Patrz strona www.oppogrodjordanowski.pl


Stanowiskami organizacyjnymi w placówce są:
- dyrektor szkoły

OPP„OJ” kieruje dyrektor, któremu podlegają:
- kadra pedagogiczna
- pracownicy administracyjni i obsługi

Dyrektor OPP„OJ”: mgr Urszula Strzelczyk

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach
jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Kozienice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.